1. Publikácia: Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
    Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
    Združovanie vysokých škôl ako nový fenomén synergie vo vzdelávaní a vede
    Association of universities as a new phenomenon of synergy in education and science
  2. Registrácia
  3. Stanovy

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá