Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor, Technická univerzita vo Zvolene, prezident konzorcia
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, prvý viceprezident konzorica
doc. Ing. Jaroslav Demko, rektor, Katolícka univerzita v Ružomberku, viceprezident konzorica
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave, viceprezident konzorcia
 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor, Trnavská univerzita v Trnave, člen prezídia konzorcia
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor, Univerzita J. Selyeho v Komárne, člen prezídia konzorcia
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, člen prezídia konzorcia
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členka prezídia konzorcia
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, člen prezídia konzorcia
Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor, Prešovská univerzita v Prešove, člen prezídia konzorcia
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor, Akadémia umení v Banskej Bystrici, člen prezídia konzorcia

Dr.h.c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., generálny tajomník konzorcia

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá