Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zapísalo dňa 22. januára 2021 do registra vysokých škôl nové združenie desiatich slovenských vysokých škôl s názvom Konzorcium slovenských vysokých škôl, skrátene U10+. Tým sa zavŕšil proces vzniku prvého konzorcia univerzít na Slovensku, ktorý sa začal približne pred dvomi rokmi.
 
Členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Seleyho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 
Konzorcium má takmer 4-tisíc tvorivých zamestnancov, viac než 50-tisíc študentov a približne 60 percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Vytvára podmienky na plnenie európskych štandardov zvyšovania kvality vzdelávania a realizáciu širokého spektra výskumu, využívanie ľudských a finančných zdrojov, podporu digitalizácie, budovanie infraštruktúry a posilnenie synergie vlastných kapacít. Má významné postavenie konkurencieschopného partnera pre spoluprácu so zahraničnými inštitúciami.
 
Konkrétna spolupráca sa orientuje napríklad na vytváranie spoločných študijných programov, celoživotné vzdelávanie, podmienky fungovania vnútorných systémov na zabezpečovanie kvality, budovanie vedeckých parkov a špičkových tímov, vybavenie laboratórií či realizáciu spoločných vedeckých projektov. Prioritným záujmom konzorcia je ďalej komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie a študentský život.
 
Toto spoločenstvo univerzít znamená pre kvalitných uchádzačov o štúdium na vysokej škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na Slovensku.
 
Konzorcium má silnú ambíciu stať sa významnou názorovou autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie najdôležitejších spoločenských otázok na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
 
Tlačová informácia konzorcia U10+ z 3. februára 2021

Adresa a kontakt

Konzorcium U10+

Odkazy

Členstvá